Features

Монгол Улсын хууль, стандартын шаардлагад нийцүүлэн Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлага, гүйцэтгэлийг байнга сайжруулж, “Аюулгүй зөв ажиллах” зан үйлийг ажилтан бүрт тасралтгүй төлөвшүүлэн, аюулгүй байдлыг хангаагүй ажлыг гүйцэтгэхгүй байх эрхийг ажилтанд эдлүүлж, аюултай тохиолдлыг мэдээлэх үед үл буруутгах, урамшуулах зарчмыг баримтлан, үйл ажиллагааны хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэн “Аюулгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ”-г эрхэлнэ. Манай ажиллагсад уурхай дээрх аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг чандлан мөрдөж, эрүүл ахуйн шаардлагуудад нийцсэн , байгаль орчинд сөрөг нөөлөгүй үйл ажиллагаа явуулдаг.